เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) : เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ


วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Main


Big Question (คำถามหลัก) ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันเอง?

ภูมิหลังของปัญหา: 
          มนุษย์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูง มีสมองขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่าสัตว์ชนิดอื่น ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมักยกตัวเองให้สูงส่งกว่าสัตว์ชนิดใดๆ บนโลก มนุษย์รู้จักการสร้างที่อยู่อาศัย เมือง รวมตัวใหญ่ขึ้นเป็นสังคมและประเทศ สร้างระบบความคิด ความเชื่อ รวมถึงภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่ม แต่ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความมั่นคง ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เมื่อมนุษย์อยู่รวมกัน ติดต่อสัมพันธ์กัน ปัญหามักจะเกิดขึ้นตามมา ทั้งจากความคิดต่าง ศาสนาความเชื่อ  เชื้อชาติ การเมืองการปกครอง  แต่แทนที่จะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งอย่างสันติ  บางครั้งมนุษย์กลับเลือกใช้วิธีที่รุนแรง ทำลายล้างซึ่งกันและกันเพื่อยุติปัญหานั้น และเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆ ทั้งสาเหตุและผล เปลี่ยนเพียงแค่ตัวบุคคลเท่านั้น 
ดังนั้น จึงจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ที่ไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องเรียนประวัติศาสตร์เพื่อแค่รู้ จำชื่อบุคคล หรือปีที่เกิดได้ แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำรอยอีก รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายความเข้าใจ (Understanding goals):

           เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ


ตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : “ทุ่งสังหาร”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559


สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
- สุขภาวะที่ดีส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วย
-  การออกกำลังกายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดี
-
-    การผลิตสินค้าและบริการ
-     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
-    การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในถูมิภาคเอเชีย
-    ปัญหาการทางธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ในอดีต
-    การจัดการ การเพิ่มมูลค่าสินค้า
-    การผลิตและการแข่งขันทางการค้า การใช้บริการที่ทั่วถึง มีการกระจายสินค้า และโฆษณา
-     ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
-     มีกระบวนการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่มีการกำจัดขยะหรือของเสียที่เป็นพิษ ขาดการจัดการที่ดี
-     สภาภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในอดีต
-     แหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง ทำให้มนุษย์ต้องมีอุตสาหกรรมมารองรับและทำให้เกิดมลพิษ และผลกระทบอื่นๆ ตามมา
-     ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
-     เคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายได้
-     การจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติวิธีในการอยู่ร่วมกัน
-     มารยาทไทย (การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ)
-     ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม
-     ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) หน่วย ทุ่งสังหาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์
วางแผนออกแบบการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ได้ดู
- นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร
- นักเรียนคิดว่าหัวข้อหน่วย ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
ชักเย่อความคิด
Card & Chart
Think  Pair Share
Blackboard  Share
Brainstorms
Mind  Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
หนังเรื่อง Life is Beautiful
อุปกรณ์ทำกิจกรรมชักเย่อความคิด
ภาพสะเทือนใจ (ภาพเด็กหญิงชาวเวียดนามในสงคราม)
กระดาษชาร์ต
- ครูเปิดหนังเรื่อง Life is beautiful
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร)
- ครูให้นักเรียนดูภาพสะเทือนใจจำนวน 10 ภาพ (ตัวอย่าง: ภาพเด็กหญิงชาวเวียดนามในสงคราม)
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- ชักเย่อความคิด โจทย์เราจะทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่สังคมวุ่นวาย ทำร้ายซึ่งกันและกัน” (วิธีการคิดบวกหรือวิธีการคิดเพิกเฉย)
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- ให้นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้
- ครูแจกกระดาษแผ่นเล็กๆให้นักเรียนแต่ละคน ให้เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ ในรูปแบบ Card & Chart

- ครูและนักเรียนจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษาร่วมกัน

- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อหน่วย ในรูปแบบ Blackboard Share

- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้และสิ่งที่อยากเรียนรู้และรวมรวบความคิดร่วมกัน ในรูปแบบ Think Pair Share

- ครูและนักเรียนร่วมกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ในกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่

- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping

- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังที่ได้ดู
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสะเทือนใจ
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกหัวข้อโครงงานและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- ดูภาพสะเทือนใจจำนวน 10 ภาพ แล้วให้แสดงความรู้สึกจากภาพที่ได้ดู
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
- หัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วย
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
 เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนการทำงาน
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์
ศึกษาประวัติศาสตร์
Key Questions
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ได้ดู
นักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์ (ประเทศที่มีการสังหารหมู่) แต่ละประเทศในแต่ละทวีปมีที่มาอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share


ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
หนังเรื่อง Hotel Rwanda
หนัง และหนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษา
คลิปเหตุการณ์ความขัดแย้งในไทย
อินเตอร์เน็ต
- ครูเปิดหนังเรื่อง เด็กชายในชุดนอนลายทาง 
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร)
ครูพูดเชื่อมโยงเหตุการณ์สังหารหมู่ของแต่ละประเทศในแต่ละทวีป คือ
อเมริกา (ชนเผ่าอินเดียนแดง)
กัมพูชา (เขมรแดง)
ระวันดา (ชนเผ่าฮูตู-ตุ๊ดซี่)
จีน (เมืองนานกิง)
เยอรมัน (ฮิตเลอร์-ยิว)
ออสเตรเลีย (ชนเผ่าอะบอริจิน)
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เลือกค้นคว้าตามความสนใจ (ให้หนังและหนังสือไปศึกษาเพิ่มเติม)
นักเรียนร่วมอภิปรายประวัติศาสตร์ของแต่ละเหตุการณ์ และทำ Timeline ของแต่ละประเทศ
นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม (เขียนคำอุทิศ, แต่งบทกวี บทประพันธ์ เพลง, เขียนจดหมาย, ใช้โวหารภาพพจน์)
ครูให้โจทย์นักเรียนไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเมืองการปกครองในปัจจุบัน(Flipped Classroom)

ภาระงาน
การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังที่ได้ดู
-สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สังหารหมู่ของแต่ละประเทศ
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ความขัดแย้งในไทย
เขียน Timeline สรุประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
เขียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
- Timeline สรุประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้ 
เข้าใจประวัติศาสตร์ (ประเทศที่มีการสังหารหมู่) แต่ละประเทศในแต่ละทวีป
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน


Week
Input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์
ศึกษาประวัติศาสตร์
KeyQuestions
นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองในปัจจุบันอย่างไร
นักเรียนคิดว่า เหตุการณ์ความขัดแข้งในไทยหลายๆ ครั้งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองในปัจจุบันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
อินเตอร์เน็ต
- ครูเปิดคลิปเหตุการณ์ความขัดแย้งในไทย (14 ต.ค. 2516,
ต.ค. 2519, พฤษภาทมิฬ)
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร)
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง ในรูปแบบ Round Robin
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในบ้านและชุมชนของนักเรียน ในรูปแบบ Round Robin
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
การปกครองของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม (เขียนคำอุทิศ, แต่งบทกวี บทประพันธ์ เพลง, เขียนจดหมาย, ใช้โวหารภาพพจน์)
โจทย์ใหม่ครูเล่าเรื่องค่าเงินตกต่ำของประเทศซิมบับเว,อาร์เจนตินา
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
 (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
ครูให้โจทย์นักเรียนไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน(Flipped Classroom)
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
เขียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้ 
- เข้าใจประวัติศาสตร์ สาเหตุ และบุคคลสำคัญที่อยู่ในแต่ละเหตุการณ์การสังหารหมู่/ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์
เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองในปัจจุบัน
KeyQuestions
นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองในปัจจุบันอย่างไร
นักเรียนคิดว่า ปัญหาค่าเงินตกต่ำของประเทศซิมบับเว, อาร์เจนติน่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
อินเตอร์เน็ต
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง ในรูปแบบ Round Robin
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในบ้านและชุมชนของนักเรียน ในรูปแบบ Round Robin
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
การปกครองของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม (เขียนคำอุทิศ, แต่งบทกวี บทประพันธ์ เพลง, เขียนจดหมาย, ใช้โวหารภาพพจน์)
โจทย์ใหม่ครูเล่าเรื่องค่าเงินตกต่ำของประเทศซิมบับเว,อาร์เจนตินา
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
ครูให้โจทย์นักเรียนไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน(Flipped Classroom)
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาค่าเงินตกต่ำ
เขียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองในปัจจุบัน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน


Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์
เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อในปัจจุบัน
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อในปัจจุบันอย่างไร
นักเรียนคิดว่า อะไรคือสาเหตุของเหตุการณ์หนังสือต้องห้ามในไทย การไม่ไว้ใจคนมีการศึกษาในเหตุการณ์เขมรแดง และฮิตเลอร์กับชาวยิว
เครื่องมือคิด
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
ตัวอย่างหนังสือต้องห้าม
อินเตอร์เน็ต
นักเรียนร่วมอภิปรายผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม (เขียนคำอุทิศ, แต่งบทกวี บทประพันธ์ เพลง, เขียนจดหมาย, ใช้โวหารภาพพจน์)
โจทย์ใหม่ครูเล่าเกี่ยวกับการใช้การศึกษาเป็นตัวกีดกันมนุษย์ด้วยกันในการมีสิทธิการเข้ารับการศึกษา การทำงาน หรือการมีชีวิตที่ดี (หนังสือต้องห้ามในไทยการไม่ไว้ใจคนมีการศึกษาในเหตุการณ์เขมรแดง และฮิตเลอร์กับชาวยิว)
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
ครูให้โจทย์นักเรียนไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการศึกษาในปัจจุบัน(Flipped Classroom)
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้การศึกษาเป็นตัวกีดกันมนุษย์ด้วยกัน
เขียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อในปัจจุบัน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
6
โจทย์
เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร
นักเรียนคิดว่า การล่มสลายของวัฒนธรรมโบราณ (อียิปต์โรมัน, มายา) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อในปัจจุบัน
อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
ใบความรู้
อินเตอร์เน็ต
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม (เขียนคำอุทิศ, แต่งบทกวี บทประพันธ์ เพลง, เขียนจดหมาย, ใช้โวหารภาพพจน์)
โจทย์ใหม่:นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องล่มสลายของวัฒนธรรมโบราณ (อียิปต์, โรมัน, มายา)
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
ครูให้โจทย์นักเรียนไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อในปัจจุบัน(Flipped Classroom)
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล่มสลายของวัฒนธรรมโบราณ
เขียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองในปัจจุบัน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์
เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าปัจจัยในอดีตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
อินเตอร์เน็ต
- ครูเปิดคลิปเหตุการณ์สงครามฝนเหลืองในเวียดนาม
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร)
- นักเรียนดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม http://www.worldometers.info/th/
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยในอดีตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
นักเรียนร่วมอภิปรายผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
 (ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม (เขียนคำอุทิศ, แต่งบทกวี บทประพันธ์ เพลง, เขียนจดหมาย, ใช้โวหารภาพพจน์)
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-สืบค้นข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
เขียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
โจทย์
- มุมมองความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
Key  Questions
นักเรียนคิดว่า เหตุการณ์สังหารหมู่ทุกเหตุการณ์ที่เรียนสอนอะไรเราบ้าง
เครื่องมือคิด
Show and Share
Round Robin
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
กระดาษ/คอมพิวเตอร์
- ครูให้นักเรียนดูคลิปหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร และก้านกล้วย

(บางตอน)
- นักเรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับหนังที่ได้ดูในรูปแบบ Round Robin

- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับความรู้สึกต่อประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปแบบ Round Robin

- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม และเลือกค้นคว้าเกี่ยวกับมุมมองของคนไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

-         ลาว (เจ้าอนุวงศ์)

-         พม่า (เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2)

-         กัมพูชา (ประสาทเขาพระวิหาร)

- นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น ศึกษาข้อมูล และบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก

- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอความคืบหน้าและศึกษาเพิ่มเติม

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษา คือ มุมมองของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน

- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในรูปแบบ Round Robin

- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับในการที่จะเปิดประชาคมอาเซียนเร็วๆ นี้ มุมมองต่อประเทศเพื่อนบ้านของไทย จะส่งผลดี ผลเสียต่อประชาคมและกับประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ในรูปแบบ Round Robin

- ครูให้นักเรียนอ่านบทความมุมมองใหม่ต่อพม่าในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่   2

- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับบทความที่อ่าน ในรูปแบบ Round Robin

- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-เขียนบทความเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับตนเอง
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
บทความเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับตนเอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจมุมมองความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
9 - 10
โจทย์
ถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบการแสดงละคร
Key  Questions
นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบการแสดงละครได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด จากที่ได้เรียนมาตลอดทั้ง Quarter นักเรียนมีความรู้สึก เชื่อมโยงกับตนเองอย่างไร?

- นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดง

ออกถึงความรู้สึกร่วมในรูปแบบการเขียนบทความ

- นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ออกแบบรูปแบบในการนำเสนอ ในรูปแบบ Brainstorm

- ครูให้โจทย์นักเรียนทั้งห้องร่วมกันออกแบบการนำเสนอเรื่องที่ศึกษาและเรียนรู้ตลอด 1 Quarter

-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่า ประเทศไทย และโลกมีประชากรเท่าไร?

- นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในรูปแบบ Round Robin

- ครูให้นักเรียนดูข้อมูลโลกในปัจจุบันแบบReal time จากเว็บไซต์ http://www.worldometers.info/ ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนคนเกิด คนตาย ปริมาณการใช้น้ำ น้ำมัน การตัดใช้ทำลายป่า เป็นต้น

- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ ในรูปแบบ Round Robin

- นักเรียนสรุปความคิดเห็นของตัวเอง ในรูปแบบ Infographic

- นักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้

- นักเรียนร่วมออกแบบรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้

- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอความคืบหน้าและศึกษาเพิ่มเติม

- นักเรียนร่วมกันนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบการแสดงละคร
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังเรียน
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
เตรียมความพร้อมถ่ายความทอดความเข้าใจในรูปแบบละคร
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
-ทำ Mind Mapping สรุปการเรียนรู้ทั้ง Quarter
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด

ชิ้นงาน
การแสดงละคร
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้ทั้ง Quarter
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการวางแผน
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย :  ทุ่งสังหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    Quarter  3 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559
กิจกรรม
Active learning
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
21101
21101
21102
21101
21101
21101
21201
- วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญ
การเมือง / การ-ปกครอง 
- วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
-วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ภาษา และความเชื่อในปัจจุบัน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามจากเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้ (ว 8.1 ม.2/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้
 (ว 8.1 ม.2/4)
- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้  (ว 8.1 ม.2/7)
- สามารถจัดแสดงผลงานการออกแบบปฏิทิน อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและและกระบวนการทำงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 (ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้ (ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส1.2
- มีมรรยาทของความเป็น  ศาสนิกชนที่ดี 
(ส1.2.2/2)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้
(ส2.2 ม.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
(4.1  .2/2)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนเองสนใจ
 (4.1  .3/2)
มาตรฐาน ส 4.2
-  เปรียบเทียบความ   เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ
(4.2  .2/1) 
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
 (1.1.2 /1)
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (1.1 .2 /2 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า
 (1.1 .2 /3 )
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
 (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน (ง 1.1 .4-6 /2 )


- มีทักษะในการจัดการทำงาน  (ง 1.1 .4-6 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
 (ง 1.1 .4-6 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสื่อเพื่อการดำรงชีวิต  (ง 1.1 .4 /5 )
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
(ง 1.1 .4-6 /6 )

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2.1.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน
 (3.1.3/2)


มาตรฐาน  พ 3.2
- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  (3.2 ม.2/2)
- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้
(3.2 ม.3/3)
- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้
 (3.2 ม.3/5)
มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (1.1.2/3)
สร้างงานทัศนศิลป์
ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ
(ศ1.1ม.3/6)
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว(ศ1.1ม.3/7)
- สามารถวิเคราะห์ และวิจารณ์ เนื้อหาที่ได้ศึกษา เช่น จากการดู VDO  การรับฟังจากที่ครูผู้สอน ร่วมถึง ชิ้นงานของตนเองและผู้อื่นได้  ( 1.1 ม.3/8)

มาตรฐาน ส2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  .2/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  .2/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  .2/3)
- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  .2/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  .3/5)
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  .2/2)